UM Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Slovenski jezik in književnost (pedagoški) B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 60 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister profesor slovenskega jezika in književnosti in ...
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Študijski program je namenjen izobraževanju učiteljev, usposobljenih za poučevanje na predmetni stopnji v osnovni šoli in vseh letnikih srednjih šol in gimnazij. Temeljni cilj programa je, da magistri dobijo ustrezno širok razgled po stroki, hkrati pa so z vključenimi pedagoško-psihološko-didaktičnimi vsebinami usposobljeni za delo z učenci in dijaki.

Študijski program v okviru obveznega PDP-modula z didaktiko slovenskega jezika in književnosti diplomanta usposablja tako za organizacijo in načrtovanje dela v razredu, obvladovanje medosebnih komunikacijskih spretnosti kot tudi za dela in naloge zunaj razreda (učitelj kot razrednik, mentor ali socialni partner) ter mu daje didaktične kompetence za poučevanje stroke.

Obvezni predmeti za jezik in književnost zagotavljajo primeren in zaokrožen nabor jezikovnih in literarnozgodovinskih vsebin, povezanih z aktualnimi vprašanji slovenščine kot učnega predmeta v osnovni in srednji šoli ter eseja in njegovih žanrov. Izbirne jezikovne vsebine diplomanta usmerjajo k slovenščini kot jeziku komunikacije v razredu, ponujajo mu aktualen pogled na jezik otrok in mladine, usposabljajo ga za ustrezno rabo normativnih priročnikov pri delu v razredu, uzaveščajo pomembne jezikoslovce, slovničarje in slovaropisce, vključujejo poznavanje elektronske komunikacije in pristopa k oblikovanju besedila. Tudi izbirni predmeti s področja književnosti izostrujejo specifična vprašanja sodobnega pouka književnosti tako, da nudijo pregled nad literarnoprogramskimi in estetskimi koncepti v slovenski književnosti, odpirajo vprašanja književnosti in medijev, določajo mesto satire in humorja v slovenski dramatiki, ponujajo poseben pogled na ustvarjanje književnic, hkrati pa vključujejo interdisciplinarni, tj. sociološki in filozofski, pogled na literaturo.

Vpisni pogoji

 • Končan študijski program prve stopnje v obsegu najmanj 180 KT s področja slovenski jezik in književnost ali
 • končan študijski program prve stopnje v obsegu najmanj 180 KT z drugih strokovnih področij (jezikoslovje, teoretično in uporabno jezikoslovje, litererarne vede) ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in obsegajo 24 KT: Teorija književnosti (3 KT), Obdobja in smeri v slovenski književnosti (6 KT), Izbrana poglavja iz slovenske književnosti po letu 1950 (3 KT), Pravopisje in pravorečje z osnovami slovenistike (3 KT), Oblikoslovje in besedoslovje (6 KT) in Skladenjska podoba slovenskega jezika (3 KT), ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij (jezikoslovje, teoretično in uporabno jezikoslovje, litererarne vede) ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in obsegajo 24 KT: Teorija književnosti (3 KT), Obdobja in smeri v slovenski književnosti (6 KT), Izbrana poglavja iz slovenske književnosti po letu 1950 (3 KT), Pravopisje in pravorečje z osnovami slovenistike (3 KT), Oblikoslovje in besedoslovje (6 KT) in Skladenjska podoba slovenskega jezika (3 KT), ali
 • diploma univerzitetnega študijskega programa s področja slovenskega jezika in književnosti, sprejetega pred 11. 6. 2004 - kandidatom se ob vpisu prizna praviloma 30 KT, ali
 • diploma univerzitetnega študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004, s področja humanističnih ali družboslovnih ved (jezikoslovje, teoretično in uporabno jezikoslovje, litererarne vede) - kandidatom se ob vpisu prizna praviloma do 20 KT.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: do 3.500€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Slovenski jezik in književnost (pedagoški) (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 20 / /
2023/24 1 20 / /
2022/23 1 20 / /
2021/22 1 20 / /
2020/21 1 20 / /
2019/20 1 20 / /
2018/19 1 20 / /
2017/18 1 35 / /
2016/17 1 35 / /
2015/16 1 35 / /
2014/15 1 35 / /
2013/14 1 45 / /
2012/13 1 45 / /
2011/12 1 50 / /
2010/11 1 / / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane